Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2018-05-19T13:13:29+00:00

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Ponadto w ramach prawa pracy istotnym – zwłaszcza dla pracodawcy – elementem jest działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Kancelaria w ramach prawa pracy oferuje szeroki zakres usług obejmujący między innymi:

– udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych;

– przygotowanie projektów dokumentów (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, dokumentacji związanej z ukaraniem dyscyplinarnym pracownika);

– reprezentowanie pracodawców przed organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz w postępowaniach wszczętych na skutek przeprowadzonej kontroli;

– reprezentację w postępowaniu przed sądem pracy;

– obsługę prawną organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, w tym udział w negocjacjach prowadzonych przez organizację związkową z pracodawcami.

Prawo ubezpieczeń społecznych to gałąź prawa związana z tzw. zabezpieczeniem społecznym obejmującym prawo do emerytury, renty oraz zasiłków chorobowego i macierzyńskiego. Typowymi sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych są sprawy:

– o ustalenie prawa do emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego;

– o ustalenie obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym;

– o zwrot nienależnie pobranego świadczenia;

– o ustalenie zaległości związanych z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Kancelaria oferuje reprezentację klienta m.in. w:

– postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

– postępowaniach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego zakończonych wydaniem – decyzji;

– postępowaniach prowadzonych przed sądem na skutek wniesionego odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl