Prawo administracyjne 2018-05-19T13:13:04+00:00

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to dział prawa obejmujący relacje między obywatelem a organami państwa i samorządu terytorialnego. Zakres tej gałęzi prawa jest niezmiernie szeroki i obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

– prawem budowlanym;

– prawem ochrony środowiska;

– planowaniem i zagospodarowaniem przestrzenne oraz gospodarką nieruchomościami;

– działalnością służb, straży i inspekcji.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie spraw administracyjnych, między innymi w przedmiocie:

– postępowań z zakresu prawa budowlanego;

– postępowań w związku z nałożeniem opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;

– uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;

– uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;

– postępowań wywłaszczeniowych;

– reprezentowania podmiotów społecznych w postępowaniach regulowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Działalność organów administracji publicznej podlega kontroli sądów administracyjnych. Kancelaria oferuje reprezentację klienta w postępowaniach:

– przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;

– przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl