Obsługa prawna podmiotów gospodarczych 2018-05-19T13:14:35+00:00

OBSŁUGA PRAWNA  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych jest pojęciem bardzo szerokim. Może ona obejmować całokształt zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub dotyczyć tylko pewnych segmentów z tym związanych. Przedsiębiorca w ramach obsługi prawnej może liczyć między innymi na pomoc w wyborze najlepszej dla niego formy prawnej prowadzenia działalności, obsługi świadczonej w zakresie negocjowania umów, przygotowania regulaminów i procedur związanych z wykonywaną działalnością, pomocy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony władności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, reprezentacji w sporach z innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, oraz w postępowaniach przed organami ścigania oraz organami administracji.

Kancelaria oferuje obsługę prawną:

  1. Kompleksową, obejmująca całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;

  2. Modułową obejmującą poszczególne dziedziny prawa związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców. W ofercie Kancelarii znajdują się następujące moduły:

– windykacja należności, obejmująca reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach mających na celu egzekucję należności od klientów;

– prawo cywilne, obejmujące reprezentowanie przedsiębiorcy w negocjacjach, przygotowanie i zawieranie umów oraz reprezentację przedsiębiorcy przed sądami;

– prawo pracy, obejmujące obsługę w zakresie rozwiązań pracowniczych funkcjonujących u pracodawcy (opiniowanie i przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy takich jak umowy, regulaminy, dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej), reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przez Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w postępowaniach sądowych w sporach z pracownikami;

– prawo gospodarcze obejmujące dobór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, udział w postępowaniach rejestrowych, aktualizację zgłoszeń we właściwych rejestrach, reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami władzy publicznej w zakresie działalności przedsiębiorstwa;

– ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa obejmująca zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w zakresie majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej (np. patent, znak towarowy) obejmująca przygotowanie stosownych umów zabezpieczających interes przedsiębiorcy w tym zakresie, reprezentowanie przedsiębiorcy przed właściwymi organami, w tym w postępowaniu o rejestrację praw własności intelektualnej, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z naruszeniem prawa własności intelektualnej;

– ochrona tajemnicy przedsiębiorcy i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, co obejmuje audyt prawny w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, przygotowanie i opiniowanie umów i innych aktów mających na celu prawne zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorcy oraz reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorcy i czynami nieuczciwej konkurencji;

– prawo handlowe to moduł skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie spółek prawa handlowego czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Moduł ten obejmuje bieżące przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa handlowego, udział w zgromadzeniach i posiedzeniach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, przekształcenia, łączenie i podział spółek oraz reprezentację w postępowaniach sądowych – w tym w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym – związanych ze sprawami uregulowanymi przepisami kodeksu spółek handlowych;

– prawo zamówień publicznych obejmujących reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w czasie realizacji umowy.

Dla przedsiębiorców korzystających z wybranych modułów skorzystanie z oferty Kancelarii w zakresie nieobjętym poszczególnymi modułami wiąże się z możliwością uzyskania preferencyjnego wynagrodzenia.

Koszty obsługi prawnej przedsiębiorcy są zawsze zróżnicowane i uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, zakresu zadań związanych z jego obsługą prawną, koniecznością poniesienia przez Kancelarię dodatkowych kosztów.

Ideą wprowadzenia obsługi modułowej jest dopasowanie obsługi prawnej do potrzeb przedsiębiorcy.

Bliższą informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:

Tel./fax: +48 68 323 16 34

Tel. kom. +48 505 999 087

lub pisząc e – mail na adres:

adwokat@bianca.com.pl